Taxor och avgifter

Hur stor avgiften blir beror på ärendets omfattning. Vi kan inte ange en exakt avgift för alla ärenden, utan det skiljer sig från fall till fall. Här ger vi exempel på vad de vanligaste ärendena kan kosta.

Bygga nytt, ändra eller riva

På sidan "Behöver du bygglov" finns exempel på vad det kostar att ansöka om att få göra olika byggprojekt. Summan som står vid varje projekt är endast exempel och inte en fast summa. Hur mycket ditt byggprojekt faktiskt kostar beror på hur avancerat det är. Gå in på länken nedanför och klicka på det byggprojekt du vill göra:

Behöver du bygglov?

Det här gäller för alla ärenden:

 • Avgift för att annonsera i post-och inrikestidningar tillkommer, cirka 300 kr.
 • Avgift för underrättelse/grannhöran tillkommer, 2 200–6 600 kronor.
 • Avgift för kommunicering kan tillkomma, 2 200 kronor.
 • Avgift för eventuell annonsering i dagstidning kan tillkomma, 4 400 kronos samt annonskostnad.
 • Planavgift kan tillkomma. Den varierar beroende på arean, vanligast är 7 000–60 000 kronor.
 • Avgift tillkommer om åtgärden avviker från detaljplanen, ökar 20 procent samt avgift för underrättelse/grannhöran.

Det här ingår i avgiften för bygglov:

 • Handläggning
 • Granskning
 • Ett tekniskt samråd
 • Ett startbesked
 • Ett arbetsplatsbesök
 • Ett slutsamråd
 • Ett slutbesked
 • Underrättelse till grannar
 • Kungörelse

Utöver bygglovsavgiften kan du behöva betala:

 • en planavgift för nybyggnad, tillbyggnad och komplementbyggnad. Planavgiften tas ut i de fall kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med den tidigare planläggningen. Kommunen har då, inledningsvis, stått för kostnaderna i samband med planläggningen. Om du ska betala planavgift debiteras den samtidigt som avgiften för bygglovet.
 • en extra avgift för underrättelse via dagstidning. Underrättelse via dagstidning sker vid behov.

Avgift för eventuell karta, utstakning och lägeskontroll faktureras från kommunens kart- och GIS-avdelning. Exempel på avgifter för kart- och GIS-tjänster hittar du här på sidan under rubriken Kart- och GIS-tjänster.

Reducering av avgift

Reducering av avgift kan endast göras i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Reduceringen gäller endast ärenden som har kommit in till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ärendet meddelas inom 10 veckor. Dessa 10 veckor kan förlängas. Om det händer får du ett beslut om detta. Handläggningstiden startar när ärendet är komplett. Om beslut i ärendet inte meddelas inom 10 eller 20 veckor efter att ärendet är komplett kommer avgiften att reduceras.

Avgiften reduceras med en femtedel (1/5) för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

I ärenden om lov och förhandsbesked gäller reduceringen endast för bygglovshandläggningen inklusive underrättelse till grannar och kungörelse. Avgiften som gäller teknisk granskning, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked samt planavgift reduceras inte.

I anmälningsärenden gäller reduceringen för handläggningen av anmälningsärendet som till exempel teknisk granskning, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Avgift för extra samråd, platsbesök, startbesked eller slutbesked reduceras inte.

Sanktionsavgifter vid olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut av kommunen om du:

 • bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov och startbesked
 • färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov och startbesked, om det krävs
 • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
 • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs
 • river en byggnad utan rivningslov
 • installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan. 

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd:

Avgift för prövning av ansökan om tillstånd är inte momspliktig.

Av­lopp

Avgift 2019

Avloppsanläggning för WC-vatten till sluten tank

4 700 kronor

Avloppsanläggning för WC-vatten till sluten tank med en separat avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark och vatten

8 225 kronor

Avloppsanläggning för WC-vatten med avloppsutsläpp till mark eller vatten, komplett ansökan

8 225 kronor

Avloppsanläggning för WC-vatten med avloppsutsläpp till mark eller vatten, ej komplett ansökan

10 575 kronor

Avloppsanläggning för 6–25 personer (2–5 hushåll)

10 575 kronor

Avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll)

1 175 kronor/timme

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med
utsläpp till mark och vatten

7 050 kronor

Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, som inte tidigare haft vattentoalett ansluten

8 225 kronor

Bygga flera avloppsanläggningar på samma fastighet och vid samma tillfälle

10 575 kronor + timavgift om det behövs


Djurhållning

Avgift 2019

Tillstånd djurhållning inom detaljplan: fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur

3 525 kronor

Tillstånd djurhållning inom detaljplan: giftig orm

5 875 kronor

Tillstånd djurhållning inom detaljplan: nöt, häst, get, får eller svin

3 525 kronor


Värme­pump, berg­värme, ytjord­värme

Avgift 2019

Tillstånd för inrättande av värmepump, bergvärme och

ytjordvärme för enfamiljshus

2 350 kronor

Tillstånd för inrättande av värmepump, övriga värmepumpar

1 175 kronor/timme


Avgifter för anmälan och ansökan om dispens eller uppehåll:

‌Avgift för anmälan eller ansökan om dispens är inte momspliktig.

Av­lopp, latrin, slam och massor

Avgift 2019

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

med utsläpp till mark eller vatten på öar i Mälaren (gäller inte

för Bryggholmen, Arnö och Märsön där du måste

ansöka om tillstånd).

7 050 kronor

Ändring av avloppsanläggning enligt paragraf 14 i

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

7 050 kronor

Installera en förmultningstoalett, förbränningstoalett eller

annan toalett utan WC-toalett och kompostera latrin

1 175 kronor

Ansökan om dispens för glesare slamtömningsintervall

1 175 kronor

Ansökan om dispens för uppehåll i slamtömning

1 175 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av latrin eller slam

1 175 kronor

Anmälan av återvinning av massor eller avfall för anläggningsändamål

1 175 kronor/timme

Anmälan om uppläggning av muddermassor

1 175 kronor/timme


Dricks­vatten­anläggning

Avgift 2019

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

1 560 kronor


Eldning

Avgift 2019

Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall

1 175 kronor/timme


För­skola, skola, fritids­hem

Avgift 2019

Anmälan av förskola, skola eller fritidsverksamhet

1 175 kronor/timme


Hem­kompostering

Avgift 2019

Anmälan om hemkompostering

1 175 kronor


Hushålls­avfall

Avgift 2019

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

1 175 kronor


Hygienisk verksamhet

Avgift 2019

Anmälan av yrkesmässig hygienisk verksamhet

1 175 kronor/timme


Livsmedels­­anläggning

Avgift 2019

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

1 560 kronor


Miljöfarlig verksamhet

Avgift 2019

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

1 175 kronor/timme

Anmälan av sanering och efterbehandling av förorenat område

1 175 kronor/timme


Vatten­skyddsföreskrifter

Avgift 2019

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter

1 175 kronor/timme


Avgifter för tillsyn, årlig kontroll eller extra offentlig kontroll:

‌Avgift för tillsyn är inte momspliktig.

Avlopp, minireningsverk

Avgift 2019

Inspektion och handläggning vid tillsyn i samband med projektstart, så kallad avloppsinventering.

2 270 kronor

Årlig avgift för tillsyn och granskning av egenkontroll för minireningsverk och andra avloppsanläggningar med kemisk fällning, fosforfälla eller fosforfilter

587,50 kronor

Uppföljning av bristande egenkontroll för minireningsverk och andra avloppsanläggningar med kemisk fällning, fosforfälla eller fosforfilter

1 175 kronor/timme

Tillsyn i övrigt, till exempel skrivning av beslut efter avloppsinventering, eller vid klagomål

1 175 kronor/timme

Årlig tillsyn för avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll)

Beror på storlek och riskklassning, se taxebilaga 2 och 4Dricksvatten­anläggning

Avgift 2019

Årlig kontroll av dricksvattenanläggning

1 490 kronor/timme

Extra offentlig kontroll av dricksvattenanläggning

1 560 kronor/timmeLivsmedels­anläggning

Avgift 2019

Årlig kontroll av livsmedelsanläggning

1 490 kronor/timme

Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning

1 560 kronor/timme


SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens område

Om taxa inom miljöbalkens område på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Broschyr "Taxa inom miljöbalkens område – utifrån risk- och erfarenhetsbedömning"PDF (pdf, 3 MB)

Kart- och GIS-tjänster

Beställ nybyggnadskarta

Avgift för nybyggnadskarta är inte momspliktig.


Avgift 2019

Enbostadshus, oavsett tomtyta

8 370 kronor

Byggnad med mindre tomtyta än 1 999 kvadratmeter

8 370 kronor

Byggnad med tomtyta 2 000–4 999 kvadratmeter

13 950 kronor

Byggnad med tomtyta 5 000–9 999 kvadratmeter

19 530 kronor

Byggnad med tomtyta större än 10 000 kvadratmeter

25 110 kronor

Beställ lovkarta 

Avgift för lovkarta är inte momspliktig.


Avgift 2019

Oavsett tomtyta

1 674 kronor

Utstakning och lägeskontroll

Gäller för byggnad med fyra hörn, 1–199 kvadratmeter

Avgift för utstakning och lägeskontroll är momspliktig, med undantag för när kommunen kräver att göra utstakning i egen regi. Då är utstakningen inte momspliktig. Avgifterna i tabellen är inklusive moms.


Avgift 2019

Grov utstakning huvudbyggnad–nybyggnad

6 278 kronor

Fin utstakning huvudbyggnad–nybyggnad

12 555 kronor

Lägeskontroll huvudbyggnad–nybyggnad

5 231 kronor

Grov utstakning komplementbyggnad-nybyggnad

garage eller uthus

2 442 kronor

Fin utstakning komplementbyggnad-nybyggnad

garagage eller uthus

4 883 kronor

Lägeskontroll komplementbyggnad-nybyggnad

garage eller uthus

2 790 kronor

Grov utstakning tillbyggnad–nybyggnad

1 747 kronor

Fin utstakning tillbyggnad–nybyggnad

3 488 kronor

Lägeskontroll tillbyggnad–nybyggnad

2 790 kronor

Överklaga ett beslut om avgift eller taxor

Det är kommunfullmäktige som på ett övergripande plan beslutar om kommunens taxor och avgifter, till exempel hur hög en viss timtaxa i ett slags ärendetyp ska vara. Är du missnöjd med något i kommunfullmäktiges beslut kan du, som kommunmedlem, överklaga en eller flera delar i det. Det ska ske inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges beslut om taxor har publicerats på kommunens anslagstavla.

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter fattar sedan miljö- och byggnadsnämnden eller dess förvaltning beslut om avgift i ett enskilt fall, ofta i samma beslut som ärendet. Vissa beslut om avgift kan överklagas, men inte alla. Om ett beslut om avgift kan överklagas så kommer du att få information om det tillsammans med beslutet. Informationen kommer i en så kallad överklagandehänvisning som talar om hur du ska göra för att överklaga.

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet om den anser att det finns skäl för det. I de fallen sänds överklagan inte vidare till länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Betala fakturan trots överklagan

Även om du ska överklaga ett beslut om avgift måste du betala fakturan innan den förfaller. Om avgiften upphävs eller ändras kommer kommunen att reglera det.

Det ska överklagan innehålla

 • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
 • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
 • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.

Skicka överklagan till:

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping 

E-post: kommunen@enkoping.se

Beslut om taxor

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige. Här kan du läsa besluten i sin helhet.