Att tänka på när du ansöker om bygglov eller anmäler byggprojekt

Här har vi sammanfattat vad som kan vara bra för dig att veta när du ansöker om bygglov eller anmäler byggprojekt.

Innan du ansöker om bygglov eller anmäler byggprojekt

Idéer och planering

Tänk på att du behöver tid för att planera och samla idéer. På webbplatsen mittbygge.se kan du få hjälp att planera ditt husbygge. Det gäller både vilka kontakter du kan behöva ta och de skapande delarna av projektet. På webbplatsen hittar du också information om vad du behöver tänka på innan du startar ett byggprojekt.

Mittbygge.se

Behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

När du vet vad du vill bygga behöver du ta reda på om du behöver ansöka om bygglov, om det räcker att du gör en anmälan eller om du inte behöver göra något alls.

Kontrollera om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan om byggprojekt

Behöver du ansöka om ett förhandsbesked?

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked. Det ska du göra innan du ansöker om bygglov.

Ansök om förhandsbesked

Droppa in på öppet hus bygglov för att få svar på frågor

Om du har frågor om bygglov är du välkommen till öppet hus för bygglov. Vi svarar på frågor om bygglov och eget avlopp. Du får hjälp med ditt eget ärende och svar på allmänna frågor. Du kan också vara med på seminarium om olika ämnen.

Tider för öppet hus för bygglov och seminarium

Rådgör med en bygglovshandläggare

Om du vill ha råd och stöd inför din bygglovsansökan kan du boka en tid med en av våra bygglovshandläggare.

Ring eller skicka e-post till kommunens kontaktcenter för att boka en tid.

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Kan du bygga som du tänkt?

I vissa områden är det en detaljplan eller områdesbestämmelser som reglerar vad du får bygga. En detaljplan eller områdesbestämmelse är ett dokument över ett visst område som visar hur marken får bebyggas. I en detaljplan kan det finnas bestämmelser för till exempel hur stor eller hur hög byggnaden får vara samt vilka avstånd som gäller till fastighetsgränserna. På vår Enköpingskarta kan du se om din fastighet omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Där kan du även läsa bestämmelserna.

Enköpingskartan

Du måste få tillstånd för eget avlopp

För att få bygglov måste du ha möjlighet att ordna vatten och avlopp eller att det redan finns en godkänd vatten- och avloppsanläggning. Ska du bygga i ett område där det saknas kommunalt avlopp måste du ansöka om tillstånd för egen avloppsanläggning.

Ansök om eget avlopp

Anmäl om du behöver byggvatten

Tänk på att du under byggnadstiden kan behöva byggvatten. Mejla till anslutningva@enkoping.se eller ring 0171-62 50 00 redan innan du ansöker om bygglov, så hjälper de dig med det.

Ingår anslutning till kommunalt vatten och avlopp i bygglovsansökan?

​Om du bor inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt. I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunens karttjänst

Ansök om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Vill du bygga inom strandskyddsområde?

Om du vill bygga inom strandskyddsområde, det vill säga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens från strandskydd. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Ansök om strandskyddsdispens

När du ansöker om bygglov eller anmäler byggprojekt

Ritningar och handlingar

Ritningarna som du ska skicka med din ansökan eller anmälan ska visa att du uppfyller alla krav enligt boverkets byggregler. För att underlätta handläggningen bör du kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan du skickar in dem.

  • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning
  • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra
  • Alla mått ska anges i millimeter
  • Norrpil ska finnas på situationsplanen

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper. Det får inte vara rutat eller linjerat papper. De ska lämnas in i ett exemplar.

Om ritningarna är större än A3-format ska ett exemplar av alla ritningar även skickas in i A3-format. Handlingar i större format än A3 ska vara nedvikta till A4-format.

Du kan även skicka in handlingarna digitalt i pdf-format. Då gör du din ansökan eller anmälan i e-tjänsten Mittbygge eller genom att skicka handlingarna via e-post till bygglov@enkoping.se.

Ansök om bygglov

Din ansökan ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Beskriv projektet tydligt. Om det behövs en kontrollansvarig, ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande behöver du bifoga en fullmakt.

Kontrollera att

  • du har angett kontaktuppgifter
  • du har skrivit under ansökan
  • du har angett tak- och fasadmaterial samt NCS-kulörer.

Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd med hjälp av våra checklistor.

Ansök om bygglov

Vilka handlingar måste jag skicka med ansökan om bygglov?

Anmäl byggprojekt

Din anmälan ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad anmälan avser och när arbetena ska påbörjas. Beskriv projektet tydligt. Vid annan fakturamottagare än sökande behöver du bifoga en fullmakt.

Kontrollera att

  • du har angett kontaktuppgifter
  • du har skrivit under anmälan.

Förutom anmälningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd med hjälp av våra checklistor.

Anmäl byggprojekt

Vilka handlingar måste jag skicka med anmälan om byggprojekt?

Hur lång tid tar det att få svar på din bygglovsansökan eller anmälan?

Handläggningstiden för bygglovsärenden är max tio veckor. Handläggningstiden för anmälan är max fyra veckor. Om du inte har skickat in alla handlingar som vi behöver, kan vi inte börja handlägga ditt ärende. Var därför ute i god tid och glöm inte att kontrollera att du har skickat med alla handlingar.

Handläggningstiden startar inte förrän alla handlingar och uppgifter har kommit till oss. Efter att du fått bygglovsbeslutet kommer en kallelse att skickas till dig till ett tekniskt samråd. Den kallelsen kommer innehålla bland annat datum och tid för det tekniska samrådet samt vilka handlingar du behöver skicka in till oss innan det tekniska samrådet. Du måste invänta ett startbesked innan du kan börja bygga. Ett startbesked kan bara beslutas när alla handlingar som efterfrågats är inskickade och uppfyller kraven.

Du måste invänta startbesked innan du får påbörja byggnadsarbetena.

När du har fått bygglov

Du behöver ett startbesked för att få börja bygga

När du har fått bygglov ska vi godkänna kontrollplanen och skriva ut ett startbesked. Ett startbesked kan bara skrivas om alla inlämnade handlingar visar att byggnationen kommer att uppfylla lagkraven. När du har fått startbeskedet kan du börja bygga. På vår sida med exempelhandlingar kan du läsa om olika handlingar som behöver lämnas in inför den tekniska granskningen.

Exempelhandlingar

Du behöver ett slutbesked för att få börja använda det du har byggt

För ärenden där det finns en kontrollansvarig måste du ha ett slutbesked innan du börjar använda det du byggt.

För ärenden som inte har kontrollansvarig ska du eller den som är byggherre signera alla punkter i kontrollplanen och skriva under den när arbetet är klart. När vi har fått den underskrivna kontrollplanen och de intyg som behövs skriver vi ut ett slutbesked. När du har fått slutbeskedet kan du börja använda det som du byggt.

Så länge gäller ditt bygglov

Ett bygglov gäller i fem år från det datum som du fått bygglovsbeslutet. För att det ska vara giltigt i fem år måste du ha påbörjat arbetet inom två år från bygglovsbeslutet. Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga. Om du inte påbörjar arbetet inom två år från bygglovsbeslutet måste du ansöka om nytt bygglov. Då prövas ditt ärende igen.

Har du fått bygglov och vill göra en ändring under byggets gång måste du ansöka om nytt bygglov för hela åtgärden.

Du kan överklaga ett bygglovs­beslut

Du kan överklaga ett bygglovsbeslut till länsstyrelsen.

Så överklagar du ett bygglovsbeslut