Resultatuppföljning


Westerlundska gymnasiet startade hösten 2016 ett digitalt resultatuppföljningssystem (RUFS) för alla elever.

I RUFS kan elever och vårdnadshavare följa upp hur det går i varje kurs som eleven läser genom ett enkelt signalsystem. Under våren 2017 gör lärarna en ny markering följande veckor i edWise; 5, 9, 12, 16 och 19. I edWise finns också frånvaron.

Färgernas betydelse

Om eleven får en grön markering betyder det att eleven har gjort arbeten, redovisning, prov och annat som ligger på en nivå för minst godkänd.

Om eleven får en gul markering saknas något. Det kan vara en redovisning, ett arbete, ett prov eller liknande. Eleven får chans att göra om eller rätta till detta inom kursens ram. Markeringen ligger kvar så länge något saknas.

Om eleven får en röd markering befarar läraren att eleven inte kommer att nå kursmålen utan särskilt stöd. Läraren startar en intern utredning om orsakerna och vad skolan kan göra åt det. Mentor och elevhälsa tar del av utredningen och rektor beslutar om eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare är delaktiga i beslut om åtgärder. Den röda markeringen ligger kvar så länge läraren är orolig för att eleven inte kommer att nå kursmålen.

Det finns också ett skrivfält till varje markering där läraren kan lämna en kort kommentar t.ex. om vilka rester en elev har. Inför utvecklingssamtalen i vecka 10 kommer det finnas en utförligare kommentar för samtliga elever för att ge mer information om elevens utvecklingsområden.

Senaste RUFS gäller

Det är senaste RUFS som gäller. Det betyder att läraren inte går bakåt i tiden för att ändra färgmarkeringar och/eller kommentarer och elev och vårdnadshavare behöver bara titta på senaste RUFS för att få en överblick över elevens studiesituation. Om en elev till exempel har en rest och är gulmarkerad i vecka 5 ska eleven fortfarande i vecka 9 ha en gulmarkering om resten finns kvar. Kommentaren från vecka 5 kopieras till vecka 9. Om eleven dessutom har fått ytterliga rester så fylls de på i kommentarsfältet.

Syfte

RUFS ersätter klasskonferenserna. Samtal om hur klasser och elevgrupper fungerar kollektivt genomförs inom respektive programarbetslag.

Syftet är dels att skolan snabbare ska kunna reagera på elevers behov och förutsättningar att klara kursmålen, dels att informera elev och vårdnadshavare fortlöpande om elevens utveckling, vilket är ett krav i skollagen.

Följ oss

Facebook
Facebook
Facebook

Mer information