Vuxenmissbruk

Om du är äldre än 20 år och behöver hjälp i ditt missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, kan du få hjälp av socialförvaltningens vuxenteam. Vuxenteamet utreder, fattar beslut och följer upp stödinsatser.

Vuxenteamet utreder

Socialförvaltningens vuxenteam arbetar med att utreda, fatta beslut och följa upp beslutade insatser för personer från 20 år och uppåt. Främst är målgruppen vuxna med ett substansmissbruk men även ärenden där våld i nära relation förekommer. Med substansmissbruk menas missbruk av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel.

Utredning inleds genom att personen själv kontaktar socialförvaltningen och ansöker om stöd och hjälp i sin situation. Utredningen inleds då med stöd av Socialtjänstlagen. I de fall där det finns andra personer som är oroliga för en person med missbruk så kan de kontakta socialförvaltningen och göra en anmälan om oro. Då genomförs en bedömning om utredning ska inledas mot personens vilja. Utredningen inleds då enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Om utredning inte inleds mot personens vilja så erbjuds personen frivilliga stödinsatser. Personen kan dock välja att tacka nej till erbjudandet.

Utredningen som genomförs är grunden för vilket beslut som fattas och vilka stödinsatser som bedöms tillgodose personens behov på bästa sätt. Stödinsatserna varierar för olika personer och kan till exempel innebära stöd inom socialförvaltningens öppenvård eller en tids vistelse på behandlingshem.

Vuxenteamet behöver vid en del tillfällen använda sig av skyddslagstiftning, LVM, som medför att ansökan om tvångsvård skickas till Förvaltningsrätten för beslut. Detta sker då personen bedöms utsätta sitt liv för allvarlig fara genom sitt missbruk samt inte tar emot andra stödinsatser.

Våld i nära relation

I ärenden där våld i nära relation förekommer så arbetar vuxenteamet med utredning och fattar beslut om lämpliga stödinsatser för brottsoffret. Detta kan till exempel vara plats på skyddat boende eller annat stöd som bedöms kunna tillgodose hjälpbehovet. Många gånger så har dessa ärendet redan haft en kontakt med socialförvaltningens mottagning där en första bedömning har skett.

I vuxenteamet arbetar fem socialsekreterare och en teamledare.