Exempel­handlingar

Här beskriver vi olika handlingar och visar exempel. Tänk på att alla ritningar måste vara skalenliga. Måtten måste finnas på ritningarna. Ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen. Rutat papper får inte användas.

Att tänka på

Ritningarna ska visa att du uppfyller alla krav enligt boverkets byggregler.

Förutom ansökningsblanketten eller anmälningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd med hjälp av våra checklistor för respektive ärende.

Anmäl ditt byggprojekt

Ansök om bygglov

Ansök om förhandsbesked

För att underlätta handläggningen bör det kontrolleras med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in.

 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra
 • Alla mått ska anges i millimeter
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper (ej rutat eller linjerat). De inlämnas i ett exemplar.

Om ritningarna är större än A3-format ska ett exemplar av alla ritningar även skickas in i A3-format. Handlingar i större format än A3 ska vara nedvikta till A4-format.

Ansökan

Blanketten ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Beskriv projektet tydligt. Om det behövs en kontrollansvarig, ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande behöver du bifoga en fullmakt.

Kontrollera att

 • du har angett kontaktuppgifter
 • du har skrivit under ansökan
 • du har angett tak- och fasadmaterial samt NCS-kulörer.

Anmälan

Blanketten ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad anmälan avser och när arbetena ska påbörjas. Beskriv projektet tydligt. Vid annan fakturamottagare än sökande behöver du bifoga en fullmakt.

Kontrollera att

 • du har angivit kontaktuppgifter
 • du har skrivit under ansökan. 

Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100. Den visar en byggnads planlösning, väggar, dörrar och fönster rakt uppifrån. Om ansökan eller anmälan gäller tillbyggnad ska tillbyggnaden och hela den befintliga byggnaden vara inritad. Tänk på att tydligt visa höjdskillnader och dörrbredder. Alla byggnader ska vara tillgänglighetsanpassade med vissa undantag, som till exempel fritidshus. Om ärendet gäller tillbyggnad, är det tillbyggnaden som ska vara tillgänglighetsanpassad.

Kontrollera att

 • ritningen är skalenlig och att skalstock finns på ritningen
 • tillgängligheten är uppfylld bland annat genom att höjdskillnader har utjämnats med ramp eller liknande, att mått på dörrbredder är angivna, att vändmått är inritade, att avstånd mellan vägg och wc-stol uppfyller kraven
 • ritningen är måttsatt och att måtten på byggnaden stämmer med situationsplan och fasadritningar
 • det finns tillräckligt med förvaringsutrymmen och förråd (gäller vid nybyggnad av bostadshus)
 • du har ritat in möbleringsförslag med funktionsmått
 • du tydligt angett vilka väggar som är ändrade eller nytillkomna vid ändringar och tillbyggnader.

Om tillgänglighet på webbplatsen mittbygge.se

Exempel på planritning (pdf, 260.5 kB)

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100. En fasadritning visar en byggnads yttersida med fasadmaterial, takmaterial, utvändiga byggnadsdelar. Om ansökan eller anmälan gäller tillbyggnad ska tillbyggnaden och hela den befintliga byggnaden vara inritad. Tänk på att tydligt visa marklinjer både med befintliga och nya tänkta markförhållanden.

Kontrollera att

 • ritningen är skalenlig och att skalstock finns på ritningen
 • tillgängligheten är uppfylld bland annat genom att höjdskillnader har utjämnats med ramp eller liknande och att uteplatser är tillgängliga
 • plan- och fasadritning stämmer med varandra
 • du har ritat in marklinjer. Både befintlig och ny marknivå ska redovisas.

Exempel på fasadritning (pdf, 289.4 kB)

Sektionsritning 

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100. En sektionsritning visar en byggnad i en vertikal genomskärning. Här visas bland annat höjdskillnader, antal våningar och innertakshöjd. Visa på planritningen var den vertikala genomskärningen är.

Kontrollera att

 • ritningen är skalenlig och att skalstock finns på ritningen.

Exempel på sektionsritning (pdf, 214.7 kB)

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:500 eller liknande. En situationsplan ska visa tomten, byggnaders placering på tomten samt hur tomten ska användas med bland annat infart och parkering. Som grund för situationsplan ska nybyggnadskarta, lovkarta eller förrättningskarta användas. Dessa kartor innehåller en del viktig information som behövs för granskningen. Vid nybyggnad inom detaljplanerat område ska situationsplanen grundas på nybyggnadskarta. Vid komplement- eller tillbyggnad inom detaljplanerat område ska situationsplanen grundas på lovkarta. Utanför detaljplanerat område räcker oftast förrättningskarta som grund.

Kontrollera att

 • ritningen är skalenlig och att skalstock finns på ritningen
 • situationsplanen är grundad på rätt sorts karta
 • du har ritat in alla byggnader på situationsplanen. Om du får en karta där byggnader eller tillbyggnader saknas, har du rätt att själv rita in dessa.
 • byggnadernas placering stämmer med detaljplanebestämmelserna
 • byggnadens placering är fixerad. Det måste alltid finnas minst två mått för att en byggnad ska vara fixerad i sin position
 • du har angett förslag till färdig golvhöjd
 • du har ritat in parkeringsplatser, murar eller plank.

Exempel på situationsplan (pdf, 1.1 MB)

Beställ lov- och nybyggnadskarta

Till vårt blankettorg

Beställ förrättningskarta

Du kan beställa förrättningskarta från vår kart- och GIS-avdelning eller från Lantmäteriet. Kontakta Kart- och GIS-avdelningen på e-post kartor@enkoping.se.

Teknisk beskrivning

Vid vissa mindre åtgärder ska en teknisk beskrivning och förslag till kontrollplan lämnas in i samband med bygglovsansökan.

En teknisk beskrivning är en detaljerad beskrivning av det du ska bygga. Den ska visa hur det tekniskt är uppbyggt och detaljerat beskriva de material du ska använda. Redogör i beskrivningen för hur konstruktionen är uppbyggd med dimensioner på material och vilken sorts grundläggning som ska användas. Om ärendet gäller en tillbyggnad, ska även en beskrivning för hur tillbyggnaden ska anslutas till den befintliga byggnaden finnas med.

Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Du kan välja att skriva en egen teknisk beskrivning eller använda vår mall.

Mall för teknisk beskrivning (pdf, 98.4 kB)

Vilka punkter ska finnas i den tekniska beskrivningen?

Bärförmåga, stadga och beständighet - vilket bland annat innebär att du bör redovisa:

 • vad grunden vilar på till exempel grus, berg eller morän
 • på vilket sätt grunden är gjord till exempel om det är en ”utbredd eller kantförstyvad platta” eller krypgrund
 • material i bärande yttervägg i källare samt i övriga bärande ytterväggar
 • material i bärande innerväggar i källare
 • typ av bjälklag- och takkonstruktion.

Inomhusmiljö - vilket bland annat innebär att du bör redovisa:

 • typ av ventilation
 • annan viktig inomhusfunktion som till exempel fuktisolering av badrum.

Skydd mot buller - vilket bland annat innebär att du bör redovisa:

 • vilka åtgärder som ska göras mot utomhusbuller.

Säkerhet i händelse av brand - vilket bland annat innebär att du bör redovisa:

 • brandtekniska klasser.

Säkerhet vid användning - vilket bland annat innebär att du bör redovisa:

 • information om vilken typ av säkerhetsglas, till exempel vid panoramafönster eller altandörr
 • information om hur fall ska undvikas, till exempel räcke och avåkningsskydd.

Kontrollplan

Kontrollplan måste finnas i alla ärenden. Det finns inga undantag.

En kontrollplan är en checklista som du ska använda under byggtiden för att visa att det du bygger uppfyller lagkraven. Det är viktigt att du anpassar kontrollplanen efter just ditt projekt. Det är du som vet vad som ska byggas och hur omgivningen ser ut. Det är också därför du som ska göra kontrollplanen och ansvara för att byggnaden uppfyller lagkraven på byggnadsverk. Genom kontrollplanen får både du och byggavdelningen en bra översikt över de kontroller som gjorts och resultaten av dessa.

Kontrollplanen ska bland annat innehålla uppgifter om:

 • vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet
 • vem som ska göra kontrollerna, till exempel du själv
 • mot vad kontrollen görs, till exempel vilken ritning eller vilken teknisk beskrivning
 • på vilket sätt kontrollen utförs, till exempel genom att mäta eller genom att noga titta (så kallad okulär besiktning)
 • resultatet av kontrollen.

Kontrollplanen får inte undertecknas förrän kontrollerna är gjorda, det vill säga under byggets gång.

Exempel på kontrollplan (pdf, 318.2 kB)

Kontroll­ansvarig

En certifierad kontrollansvarig (KA) ska hjälpa dig att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Du hittar certifierade kontrollansvariga på boverket.se

Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en kontrollansvarig. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

När bygget är klart kommer kommunen och kontrollansvarig till byggarbetsplatsen och håller ett slutsamråd tillsammans med dig som byggherre.

Kontrollera att kontrollansvarig har skrivit under blanketten.

Konstruktions­ritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra till exempel en byggnad eller byggnadsdel och beskriver projektets tekniska delar. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Inför startbesked ska konstruktionsritningar lämnas in för grund, stomme och tak. Av konstruktionsritningen ska det framgå information som till exempel livslängd, betongkvalitet, materialval, infästning av takstolar med mera.

VS-ritning

VS står för värme och sanitet (avlopp och tappvatten). VS-ritningen ska visa vatten- och avloppsdragningar och hur dessa är tänkta att utformas med dimensioner och materialval.

Ventilations­ritning

Ventilationsritningen ska visa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras, hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.

Ventilationssystem kan vara antingen självdrag, frånluftsventilation med tilluft via ventiler, FT-system med mekanisk från- och tilluft, FX-system eller FTX-system med mekanisk frånluft med värmeåtervinning respektive mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning.

Brandskydds­beskrivning

En brandskyddsbeskrivning ska beskriva hur byggnadens brandskydd är tänkt att utföras och utformas och hur det är tänkt att skydda byggnaden mot uppkomst och spridning av brand. Exempel på innehåll i brandskyddsbeskrivningen kan vara brandtekniska klasser, avstånd till övriga byggnader, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, ventilationens funktion vid brand, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Geoteknisk undersökning och utlåtande

Den geotekniska utredningen syftar till att undersöka markens beskaffenhet och ska ligga till grund för val av metod för grundläggning. Av den geotekniska utredningen ska markens beskaffenhet, förutsättningarna för grundläggning och behovet av förstärkningsåtgärder framgå. Det ska även framgå om sprängning kommer att bli aktuell. Exempel på förstärkningsåtgärd är pålning.

En geoteknisk utredning görs för att undvika problem med grunden och byggnaden längre fram i tiden, som till exempel sättningar.

Om pålning ska utföras ska en pålningsplan lämnas in inför startbesked.

Om sprängning ska utföras ska en sprängningsplan lämnas in inför startbesked.

Fuktsäkerhets­projektering

En fuktskyddsbeskrivning beskriver de åtgärder som planeras under projekteringen för att säkerställa att en byggnad inte, direkt eller indirekt, får skador orsakade av fukt. Fuktskyddsbeskrivningen ska visa projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt och ska bland annat innehålla information om hur lagrat material ska väderskyddas, när och hur fuktmätning ska utföras av inbyggt material, åtgärder vid upptäckt av fukt, övergripande riskanalys angående konstruktionslösningar med mera. Fuktskyddsbeskrivningen syftar till att förhindra fuktproblem under byggtiden och ska vara anpassad efter det aktuella projektet.

Energibalans­beräkning

En energibalansberäkning ska redovisa den beräknade årliga energiförbrukningen i kWh per år och kvadratmeter. Syftet med en energibalansberäkning är att visa att energihushållningskraven uppfylls enligt Boverkets byggregler (BBR) och att de kan antas klaras i den färdigställda byggnaden. Kravnivån beror på var i landet byggnaden uppförs, vilken typ av uppvärmningskälla som ska användas och vad det är för typ av byggnad. I energibalansberäkningen ska det tydligt framgå hur energiförbrukningen för huset kommer att se ut.